Algemene voorwaarden

Artikel 1: De huurder verklaart akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden. Onderstaande algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de huurovereenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van de huurder. Onderhavige algemene voorwaarden gelden vanaf de eerste contractssluiting tussen verhuurder en huurder, voor de gehele handelsrelatie tussen partijen. Afwijkingen en/of aanvullingen van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden, zijn slechts bindend indien deze voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: De prijzen vermeld op de website van de Verhuurder zijn slechts indicatief en gelden onder geen beding als een aanbod tot verhuring. De Verhuurder behoudt zich steeds het recht voor de vermelde prijzen te wijzigen in functie van onder meer de aard van de werken waarvoor het materiaal zou worden bestemd of de ligging van de werf, dan wel te weigeren een verhuring aan te gaan, zonder opgave van redenen. Behoudens andersluidende vermelding, worden alle prijzen meegedeeld excl. BTW.

Artikel 3: De huurperiode die is vastgelegd in de huurovereenkomst is bindend voor beide partijen. Het risico op verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal, gaat over op de huurder op het ogenblik van levering op de plaats en datum vermeld in de huurovereenkomst. De huur eindigt op het ogenblik van teruggave van het gehuurde materiaal aan de verhuurder.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om onderhavige huurovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te beëindigen indien en zodra :

  • wordt vastgesteld dat het gehuurde materiaal op onoordeelkundige wijze wordt gebruikt, of de huurder het gehuurde materiaal aan buitengewone risico’s op verlies of beschadiging blootstelt.
  • De huurder enige betalings- of waarborgverbintenis niet nakomt op haar vervaldag.
  • In geval van faillissement van de huurder, of de opening van enige insolventieprocedure lastens de huurder, opening van een vereffening lastens de huurder.
  • In geval van een beslag op onroerende of onroerende goederen, of een beslag onder derden, lastens de huurder.
  • Enige andere overtreding door de huurder van de bepalingen van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om onder uitzonderlijke omstandigheden, waar onder uitdrukkelijk begrepen weersomstandigheden, zonder kosten de verhuring te annuleren. Dit zal onder meer gedaan worden als de veiligheid van de huurder in gevaar dreigt te komen, en is geheel ter beoordeling van de verhuurder.

Zodra de huurperiode vermeld in de huurovereenkomst een einde neemt en de huurder het gehuurde materiaal niet heeft geleverd aan de verhuurder is de huurder, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, in gebreke de huurovereenkomst na te leven. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht de verhuurde materialen te revindiceren, waar deze zich ook bevinden en zonder voorafgaand verhaal op de rechter te moeten uitoefenen. De verhuurder heeft het recht om alle bijkomende kosten die worden gemaakt om het materiaal weer in bezit te krijgen bij het verstrijken van de huur, zoals takelkosten, stallingskosten, … aan te rekenen aan de huurder. Onverminderd het voorgaande is de huurder, in geval van laattijdige teruggave van het gehuurde materiaal, ertoe gehouden een bezettingsvergoeding te betalen te rekenen vanaf het einde van de overeengekomen huurperiode, gelijk aan de dagprijs van het gehuurde materiaal, vermeerderd met 50%, waarbij wordt gerekend in hele dagen, vanaf elke begonnen dag, en dit onverminderd het recht van de verhuurder om integrale schadevergoeding te vorderen.

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder minder dan 15 dagen voor aanvang van de huur, is de huurder de volledige huursom verschuldigd. De huurder is steeds gehouden de afgesproken huursom te betalen, ook al wordt gehuurde materiaal eerder ingeleverd.

Artikel 4: De huurder wordt geacht het gehuurde materiaal bij inontvangstname te hebben geïnspecteerd. De huurder wordt geacht het materiaal in goede staat te hebben ontvangen, behoudens indien deze uiterlijk op het ogenblik van inontvangstname van het materiaal de vastgestelde schade schriftelijk meedeelt aan de verhuurder. De verhuurder wordt geacht het materiaal in goede staat te hebben afgeleverd, behoudens de in de huurovereenkomst vermelde schade.

De huurder is ertoe gehouden het gehuurde materiaal bij het einde van de huur terug ter beschikking van de verhuurder te stellen, op de plaats en datum zoals aangegeven in de huurovereenkomst in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huur, met uitzondering van gebruikelijke slijtage. Indien de huurder weigert om ten tijde van teruggave van het gehuurde over te gaan tot tegensprekelijke schadevaststelling, zal de verhuurder de huurder per e-mail binnen de 48u in kennis stellen van de door hem vastgestelde schade. Dergelijke schriftelijke mededeling is bindend voor partijen. De huurder draagt er zorg voor dat het materiaal werd gereinigd bij teruggave. Indien het gehuurde materiaal op de dag van inlevering niet in correcte staat wordt terugbezorgd, waaronder onder meer begrepen het ontbreken van sleutels, documenten of schade… is de verhuurder gerechtigd de in artikel 2 vermelde bezettingsvergoeding aan te rekenen tot op het ogenblik dat de Huurder alle accessoires heeft terugbezorgd, dan wel voor de periode die vereist is om het gehuurde materiaal te herstellen in de oorspronkelijke staat.

Indien de brandstoftank een lager peil aangeeft dan bij aanvang van de huur, zal het tekort aan de huurder worden aangerekend aan de geldende brandstofprijzen, behoudens indien de huurder het materiaal inclusief brandstof heeft gehuurd.

Artikel 5: Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde materiaal onder te verhuren, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen van – of af te staan aan – derden. De huur wordt uitsluitend aangegaan voor het Belgisch grondgebied.

Artikel 6: De huurder dient voor aanvang van de huur de totale huursom, waaronder inbegrepen de borgsom, betaald te hebben. Indien er sprake is van lange termijn verhuur, dient de huurder de eerste huurtermijn, alsmede de borgsom, voor aanvang van de huur betaald te hebben. Indien de huurder enige betaling uit hoofde van de huurovereenkomst niet voldoet op haar vervaldag, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en contractuele rente ad 10% verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten ten bedrage van 10% van de vervallen som.

Artikel 7: Gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst is het risico op verlies, diefstal, vandalisme, of beschadiging voor rekening van de huurder. De huurder zal zich onder geen beding kunnen onttrekken aan zijn aansprakelijkheid door zich te beroepen op een fout of opzet van derden, overmacht of toeval. De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het gehuurde materiaal, derden en/of goederen ontstaan gedurende de huurperiode dewelke niet wordt gedekt door de verzekering van de verhuurder. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, bekeuringen, sancties en andere maatregelen die aan verhuurder worden opgelegd ter zake gedurende de huurtijd door huurder of derden gepleegde feiten. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle schade of hinder veroorzaakt aan het gehuurde materiaal, aan zichzelf, aan derden of aan eigendommen van derden.

Artikel 8: De huurder dient met het gehuurde materiaal om te gaan zoals een goed huurder betaamt. De huurder draagt er zorg voor dat het materiaal overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. De huurder dient te waken dat het materiaal bij het gebruik te allen tijde aan alle vereisten voldoet, hierin begrepen de controle van het oliepeil. De huurder draagt er zorg voor dat het materiaal na afloop van gebruik wordt bewaard op een veilige plaats en neemt de nodige maatregelen teneinde diefstal te voorkomen. De huurder garandeert dat het gehuurde materiaal uitsluitend zal worden gebruikt door gekwalificeerde personen, dewelke een performante kennis hebben van het gebruik van de gehuurde materialen en deze te allen tijde het gehuurde materiaal in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften zullen gebruiken. De verhuurder is gerechtigd de naleving van deze bepalingen op eender welk moment gedurende de huur te verifiëren. In geval van beschadiging, hapering of gebrek, staakt de huurder onmiddellijk het gebruik van het gehuurde materiaal. De huurder is verplicht onmiddellijk melding te maken van kenbare en waarneembare defecten, schade aan of met het materiaal toegebracht of vermissing van het materiaal en alle navolgende instructies van de verhuurder na te leven.

Artikel 9: De aansprakelijkheid van de verhuurder is steeds beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade, veroorzaakt door een aanwijsbaar gebrek aan de gehuurde materialen, of door grove schuld van de verhuurder. De aansprakelijkheid van de verhuurder is steeds beperkt tot het bedrag van de dekkingsgrenzen van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op straffe van verval dient iedere schadeclaim ten laste van de verhuurder te worden geformuleerd uiterlijk 24u na het ontstaan van de schade. In geval van aanpassingen van de gehuurde materialen door de huurder, is de verhuurder van elke aansprakelijkheid ontheven.

Artikel 10: Herstellingen aan het gehuurde materiaal worden uitsluitend door de verhuurder of door een door de verhuurder aangewezen derde, verricht. De kosten van herstel zijn voor rekening van de verhuurder, behoudens indien de beschadiging, hapering of gebrek werd veroorzaakt door een onachtzaamheid van de huurder, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, overmacht of daden van derden. De huurder put geen recht op schadevergoeding, vermindering van de huur of ontbinding, uit enige onderbreking van het genot over het gehuurde materiaal. De huurder staakt elk gebruik van het gehuurde materiaal, zodra een gebrek of schade wordt vastgesteld.

Artikel 11: Bij het sluiten va de huurovereenkomst betaalt de huurder een waarborgsom, die mits er geen schade is, terugbetaald wordt door de verhuurder. De waarborgsom kan contant of per bankoverschrijving voldaan worden. De verhuurder is gerechtigd elke schade of elke vergoeding verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst of gevorderd door derden wegens handelingen gesteld door de huurder of de bestuurder, met de waarborgsom te verrekenen. Het eventueel resterende deel van de borg, dat na aftrek van de schadevergoeding overblijft, ontvangt de huurder per bankoverschrijving terug.

Artikel 12: De verhuurder heeft de wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. De verhuurder verklaart dat de gegevens van de klant op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering. Ter vergoeding van de administratieve kosten van de verhuurder in verband met de behandeling van verzoeken om inlichtingen die aan haar zijn gericht door het openbaar ministerie of andere derden met betrekking tot administratieve overtredingen, strafbare feiten of overlast tijdens de huurperiode, zal een bedrag van 25 € in rekening worden gebracht ten laste van de huurder.

Artikel 13: Op de relatie tussen huurder en verhuurder is het recht van België van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter van het arrondissement Leuven. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter van het arrondissement Leuven worden voorgelegd.

De Huurder, dewelke verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, hierna tekenend voor aanvaarding .